úterý 23. srpna 2011

Mimo červeno-modré dělení: Proč někteří konzervativci volí demokraty

Většina obyvatel USA má přirozeně tendenci inklinovat spíše k demokratům. Podle nedávno vydané studie Pew Research Center Beyond Red vs. Blue: The Political Typology se nejvíce lidí (37 %) považuje za nezávislé, téměř třetina (32 %) se identifikuje s demokraty a pouze čtvrtině jsou blízcí republikáni. Ještě jednoznačněji vyznívá převaha demokratů mezi registrovanými voliči: 40 % z nich je v seznamech zapsaných jako demokraté, 35 % jako nezávislí a pouhou čtvrtinu tvoří republikáni. Mnohé mohou napovědět i volební výsledky z prezidentských a kongresových v posledních 20 letech. Demokratická vítězství byla zpravidla mnohem přesvědčivější než ta republikánská.
Může se proto zdát překvapivé, že stejný průzkum ukázal naprosto odlišné rozdělení obyvatelstva než by napovídala intuice – většina lidí by měla inklinovat k liberalismu. Z výše uvedené studie však vyplývá, že nejvíce Američanů (necelých 40 %) se označuje za konzervativce, o něco méně zde najdeme umírněných a liberálové mají v celé populaci pouze pětinové zastoupení. Proč  tedy demokraté získávají hlasy snáze než republikáni?
Více nám prozradí rozdělení jednotlivých voličských skupin nakloněných demokratům, vytvořené ve zmíněném článku. Vedle jednoznačně levicově liberálních „skalních“ liberálů (Solid liberals) tvoří elektorát demokratů další dvě skupiny: Nová koalice demokratů (New Coalition Democrats) a „Demokraté zahnaní do kouta“ (Hard Pressed Democrats).
Pro první z nich je typická etnická různorodost. Téměř rovným dílem jsou zde zastoupení jak bílí, tak černí a hispánští voliči. Polovina z nich je pravidelnými dobrovolníky v charitativních či jiných neziskových organizacích. Jejich společným jmenovatelem je nízký sociální status.  Podobně jako další demokraté jsou zastánci velkého státu a zásahů státu do ekonomiky. Navíc se nezřídka jedná o první či druhou generaci přistěhovalců, jsou nakloněni liberální imigrační politice. Na druhou stranu však pro 92 % z nich je důležitou součástí jejich života náboženství.  Díky tomu zaujímají mnozí z nich konzervativní postoje ve společenských otázkách.  
Hard Pressed Democrats se rekrutují z řad „modrých límečků,“ a jak už název skupiny napovídá, jde opět spíše o lidi z nižších vrstev společnosti. S předchozím voličským segmentem mají společný i blízký vztah k náboženství a z toho vyplývající sociální konzervatismus. Mezi těmito příznivci demokratů mírně převažují běloši a zhruba třetinový podíl zde mají afroameričané. Na rozdíl od New Coalition Democrats považují přistěhovalectví za břemeno pro stát a vidí v něm potenciální kulturní hrozbu.
Hard Pressed Democrats a New Coalition Democrats mají dohromady čtvrtinový podíl mezi všemi registrovanými voliči a tvoří proto nezanedbatelnou část demokratického elektorátu. Ačkoli mají v morálních otázkách mnohdy shodné názory s republikány, vzhledem k jejich postavení u nich hrají rozhodující roli postoje politiků k ekonomice a zůstávají tak v náruči demokratů. 


Žádné komentáře:

Okomentovat